Nachzucht Mala Gratka xx
2016 Hf Fuchs v. Sanssouci Mighty Spirit
Z.: Charly Vandroemme
2019 Hf Db. v. Hirtentanz N.N.